Stavids Å


Stavids Å er beliggende nordvest for Odense og har udløb til Odense Fjord. Odense Fjord er et sårbart vandområde og dele af fjorden er internationalt beskyttet. Stavids Å afvander et stort landområde på den centrale del af Nordfyn.

Stavids Å projektet vil genskabe vådområder langs med Stavids åen med det primære formål at reducere udledningen af kvælstof fra landbrugsarealerne i Stavids Åens opland til Odense Fjord. I vådområder fjernes kvælstof fra vandet igennem naturens egen rensemetode. Med gennemførelse af Stavids Å projektet reduceres udledningen af kvælstof til Odense Fjord med 22-24 ton kvælstof om året. Projektet vil desuden forbedre vandløbskvaliteten og de fysiske forhold i Stavids Å samt forbedre forholdene for dyr og planter i åen og ådalen.

Vådområderne genskabes ved at genslynge vandløbet og hæve vandstanden i åen. Desuden afbrydes eksisterende dræn i ådalen, og der udlægges sten og grus i vandløbet på udvalgte steder. På denne måde forbedres vandløbets fysiske tilstand og det naturlige samspil mellem vandløbet og de omkringliggende enge genskabes.

Projektet vil øge vandets opholdstid indenfor projektområdet men ikke forringe vandløbets kapacitet til at modtage vand fra oplandet og sikre afvanding af markerne uden for projektområdet. Om sommeren, når der er lave vandføringer i vandløbet, vil engene mange steder kunne anvendes til afgræsning eller høslet.

Den genslyngede å og de tilhørende enge vil forbedre å-dalens funktion som en effektiv spredningskorridor for åens - og ådalens flora og fauna. I Stavids Å er der fundet skaller fra den tykskallede malermusling, og håbet er at vådområdeprojektet som sidegevinst vil gøre Stavids Å til et så attraktivt sted for den truede musling, at den igen kommer til åen. Også laksefisk får bedre forhold grundet genslyngningen af åen i kombination medudlægning af sten og grus.

Projektområdet er samlet set på ca. 100 ha og omfatter en 7,6 km lang strækning af Stavids Å, fra Dybvadsbro i Trøstrup til Næsby i Odense. Den omtalte strækning af åen vil med projektet blive forlænget med ca. 1 km.

Projekt

Stavids Å

Entreprise

Naturgenopretning

Beskrivelse

Vådområdeprojekt Stavids Å

Bygherre

Naturstyrelsen Fyn

Sted

Odense

År

2011

Kontakt
+45 97 48 74 99
OM jakobsen & BLINDKILDE
Jakobsen & Blindkilde A/S udfører erhvervsbyggeri i total- og hovedentreprise over hele Danmark med egenproduktion af jord-, kloak- og betonarbejde. Herudover udfører vi større anlægsentrepriser og naturgenopretningsprojekter.

Jakobsen & Blindkilde A/S beskæftiger ca. 80 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere. Vi råder over en moderne maskinpark med satellitbaseret maskinstyring på vore gravemaskiner og dozer.
Vi udfører
Med vores store grad af egenproduktion styrker vi vores konkurrenceevne såvel kvalitets- som prismæssigt. Vores egenproduktion omfatter bla. jord,- kloak,- beton,- gartner og belægning. Udover disse kan vi oplyse at vi på adressen Drejervej, har eget smedeværksted som varetager bygning af broer til vores naturgenopretningsprojekter samt vores eget autoværksted som servicerer alt vores materiel.

For os vil et byggeprojekt altid være en tillidssag

Kontakt os
Jakobsen & Blindkilde A/S
Drejervej 28
7490 Aulum

post@jakobsen-blindkilde.dk

+45 97 48 74 99